Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu www.vipfashion.sk

 

 

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia

1.      Internetový obchod na internetovej adrese www.vipfashion.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou GIANNIVERS s. r. o., so sídlom Gorkého 10, 811 01 Bratislava, IČO 55 269 371, DIČ: 2121962084, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 168554/B (ďalej len „predávajúci“).

2.      Korešpondenčná adresa internetového obchodu, a zároveň poštová adresa pre vrátenie tovaru je: V. I. P. fashion, P.O.Box 41, Trojičné námestie 8, 917 01 Trnava.

3.      Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti predávajúceho (ďalej len „VOP“) upravujú základné podmienky realizácie obchodov uskutočnených medzi predávajúcim a kupujúcim.

4.      Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – spotrebiteľom, výslovne neupravené v týchto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nesk. predp. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nesk. predpisov. Kupujúcim - spotrebiteľom pre účely týchto VOP sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5.      Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – podnikateľom, výslovne neupravené v týchto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6.      Za riadne doručenú objednávku sa považuje objednávka doručená predávajúcemu poštou, alebo kuriérom.

 

 

 

Článok II

Uzavretie kúpnej zmluvy

1.        Kupujúci môže vytvoriť objednávku tovaru vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na web-stránke internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadované množstvo, uvedie svoje identifikačné údaje, dodaciu adresu, tel. číslo a následne odošle objednávku predávajúcemu.

2.        Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že je oboznámený s obsahom VOP, ako aj so skutočnosťou, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, cenu balného a cenu dopravy tovaru.

3.        Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká akceptáciou objednávky tovaru zo strany predávajúceho. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky správou na elektronickú adresu spotrebiteľa.

 

 

 

Článok III

Dodacie podmienky

1.        Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom spoločností Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji a 123Kurier, s. r. o., so sídlom Tomanoczyho 378, 02743 Nižná (ďalej len „prepravca“, resp. „prepravcovia“).

2.        Cenu balného a cenu dopravy tovaru na miesto dodania, uvedené kupujúcim v objednávke, hradí kupujúci. Jednotlivé ceny sú špecifikované na web-stránke predávajúceho.

3.        Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy tovaru, uvedenej v predchádzajúcom článku.

4.        Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované na adresu v rámci Slovenskej republiky obvykle do 3 pracovných dní, resp. na adresu v zahraničí obvykle do 7 pracovných dní od uhradenia kúpnej ceny, ceny balného a ceny dopravy tovaru. Predávajúci negarantuje termín dodania tovaru.

5.        Miesto dodania tovaru si určí kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade ak kupujúci nebude zastihnutý doručovateľom na adrese určenia, bude mu v súlade s prepravnými podmienkami prepravcu tovaru doručené oznámenie o tom, za akých podmienok mu bude tovar opätovne doručený, resp. kde a za akých podmienok si môže tovar vyzdvihnúť.

6.        V prípade ak prepravca doručí kupujúcemu tovar, ktorý má zjavne poškodený obal, kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, pričom s prepravcom je v tejto súvislosti potrebné spísať protokol o poškodení zásielky. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho. V prípade nedodržania tohto postupu zo strany kupujúceho predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru.

7.        Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z dôvodu, ktorý nespočíva na strane predávajúceho.

8.        Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

9.        V prípade neprevzatia tovaru:

  1. Neprevzatý tovar kupujúcim bude odoslaný naspäť na adresu predávajúceho. V takomto prípade si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, a to vo forme zmluvnej pokuty v sume 9.99 eur
  2. Neprevzatie zásielky, ktorú si kupujúci objednal nie je možné zo zákona považovať za platné odstúpenie od zmluvy.
  3. Všetky spory budú riešené súdnou cestou v súlade s právnymi predpismi na území SR.
  4. V prípade ak si zákazník objedná tovar formou dobierky a tento tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke si vyhradzujeme právo požadovať platbu vopred na účet.
  5. Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah.

10.   Predávajúci po uzavretí kúpnej zmluvy vystaví k objednanému tovaru faktúru – daňový doklad, ktorý zašle kupujúcemu v elektronickej podobe formou e-mailu.

 

 

 

Článok IV

Platobné podmienky

1.        Cena tovaru, uvedená v internetovom obchode, je celková cena, vrátane dane z pridanej hodnoty a pre kupujúceho je konečná (ďalej len „kúpna cena“).

2.        Cenník balného a dopravy tovaru:

a.      Slovensko: 4,49 Eur,

b.      Česko: 7,- Eur,

c.       Rakúsko: 7,50 Eur, 

d.      Nemecko: 8,- Eur,

e.       Maďarsko: 8,- Eur.

3.  Kúpna cena, cena balného a cena dopravy tovaru budú realizované v mene euro.

  1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu, cenu balného a cenu dopravy tovaru (ďalej tiež len „celková cena za tovar“) bezhotovostne – prostredníctvom platobnej brány VUB eCard,na ktorú bude kupujúci presmerovaný na web-stránke internetového obchodu v prípade objednávky tovaru. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu až po uhradení celkovej ceny za tovar v plnej výške. Celková cena za tovar sa považuje za uhradenú dňom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

  2. Dobierka - prevezmem - zaplatím, objednaný tovar privezie kuriér na adresu ktorú zadal kupujúci v objednávke spolu s tel. číslom. Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu pri prevzatí zásielky prostredníctvom kuriéra. Za dobierku si účtujeme poplatok 0,99€. Dobierku si môže zvoliť iba kupujúci v rámci SR.

4.    V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia tovaru.

 

 

 

Článok V

Zodpovednosť za akosť tovaru a reklamácie tovaru

 

1.      Predávajúci vyhlasuje, že prostredníctvom internetového obchodu ponúka na predaj iba nový tovar.

2.      Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení, riadne zabalený, bez akýchkoľvek vád, vrátane právnych. V prípade nedodania tovaru podľa predchádzajúcej vety je kupujúci povinný o zistených vadách bezodkladne podať správu predávajúcemu a vady na tovare riadne zdokumentovať. Reklamáciu uplatňuje kupujúci priamo u predávajúceho. Kupujúcemu nebude priznané právo na reklamáciu vád tovaru, ak predávajúcemu nepodal správu o vadách bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa kupujúci o vadách dozvedel alebo po tom, čo kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol vady zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť pri preberaní tovaru.

3.      Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare, a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. Predávajúci v rámci záruky za akosť nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol:

-       poškodený mechanicky alebo neodbornou, resp. neprimeranou manipuláciou (napr. poškrabanie alebo odretie tovaru, vrátane ozdobných elementov; znefunkčnenie zipsu alebo odtrhnutie gombíku v dôsledku neopatrného zaobchádzania; natrhnutie, resp. utrhnutie úchytiek na kabelke v dôsledku prekročenia nosnosti kabelky; roztrhnutie podšívky v miestach, kde chýba steh; strata prvkov, upevnených na závitoch tovaru; prasknutie povrchu kože, resp. koženky; zmena formy kože, koženky alebo semišu, spôsobená ich nesprávnym používaním; jemné záhyby a nehomogénnosti textúry a jemné ryhy nemeniace vonkajší vzhľad tovaru, spôsobené zo strany používateľa),

-       znehodnotený pachmi,

-       používaný na iný účel, než na aký bol tovar určený,

-       zle uložený alebo používaný v rozpore s usmerneniami predávajúceho, vrátane prirodzených zmien tovaru spôsobeného jeho nedostatočným alebo nevhodným ošetrením,

-       vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, pred ktorými je ho potrebné chrániť (napr. poškodenie alebo zmena farby tovaru v dôsledku jeho navlhnutia alebo premočenia).

4.      Predávajúci nezodpovedá za zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzeného opotrebenia tovaru (napr. zmena formy kože, koženky alebo semišu, spôsobená ich prirodzeným opotrebovaním).

5.      Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prípadné vady vzniknuté v jeho dôsledku.

6.      Kupujúci je v prípade reklamácie povinný na svoje náklady doručiť reklamovaný tovar na adresu predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť čistý, resp. očistený. Predávajúci je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii v lehote 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, o ktorých ho predávajúci informoval pred uzavretím kúpnej zmluvy. Predávajúci odporúča, aby kupujúci vrátil reklamovaný tovar formou poštovej zásielky. Zároveň predávajúci žiada kupujúceho, aby reklamovaný tovar neposielal na dobierku, ani prostredníctvom kuriéra.

7.      Každá reklamácia zo strany kupujúceho bude posudzovaná individuálne.

8.      Ak dôjde k výskytu zjavných vád tovaru, za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu v lehote 14 dní, a to niektorým z týchto spôsobov:

-       odstránenie vady tovaru,

-       výmena tovaru,

-       dodanie chýbajúceho tovaru,

-       vrátenie kúpnej ceny.

Spôsob vybavenia reklamácie určí predávajúci.

9.      V prípade ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia, a pokiaľ zároveň kupujúci požiada o poskytnutie zľavy z kúpnej ceny tovaru, môže byť reklamácia tovaru vybavená poskytnutím zľavy na tovar. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah vady, resp. vád reklamovaného tovaru.

 

 

 

Článok VI

Odstúpenie kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy

1.     Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho - spotrebiteľa. Odstúpením kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci - spotrebiteľ najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru, vrátiť predávajúcemu tovar nepoužívaný, nepoškodený, s visačkami, vnútornými štítkami a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho, uvedenú v čl. I, bod 2 VOP, ako poštovú zásielku. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie počas tovaru počas prepravy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci - spotrebiteľ. Predávajúci žiada kupujúceho, aby tovar neposielal na dobierku, ani prostredníctvom kuriéra. Zároveň predávajúci žiada kupujúceho, aby tovar vrátil podľa možnosti v pôvodnom obale.

3.  V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa je predávajúci povinný:

a)        prevziať tovar späť,

b)        vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim, kúpnu cenu a ostatné platby, ktoré na základe zmluvy, resp. v súvislosti so zmluvou prijal od kupujúceho – spotrebiteľa, s výnimkou v zmysle bodu 5 tohto článku, a to bezhotovostne - bankovým prevodom na účet kupujúceho – spotrebiteľa, z ktorého bola uhradená celková cena za tovar,

c)  po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy a to sa nevzťahuje na dodatočné náklady ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4.  V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho – spotrebiteľa vo vzťahu k časti dodaného tovaru je predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu za vrátený tovar a alikvótnu časť ostatných platieb v zmysle bodu 4 písm. b) tohto článku, t.j. alikvótnu časť ceny balného a ceny dopravy tovaru.

5.  Ak kupujúci vráti predávajúcemu tovar po uplynutí 14. dňovej lehoty na vrátenie, alebo neoprávnene odstúpi od zmluvy, bude mu tovar zaslaný späť na náklady kupujúceho. Ak kupujúci odmietne takto prevziať svoj tovar, budeme oprávnený si účtovať poplatok za uskladnenie jeho tovaru vo výške 0,10€ / deň.

6.    Kupujúci - spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy vyplnením a odoslaním formulára, nachádzajúceho sa na web-stránke internetového obchodu. Samotné vrátenie tovaru zo strany kupujúceho - spotrebiteľa, s ktorým nebude spojené odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, nebude zo strany predávajúceho akceptované ako platné odstúpenie od zmluvy.

7.  V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa, vzhľadom na prepravné lehoty jednotlivých prepravcov, predávajúci odporúča kupujúcemu informovať sa o stave vybavenia nároku na vrátenie celkovej ceny za tovar až po uplynutí 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru predávajúcemu.

8. Kupujúci zasiela balík vždy doporučene na korešpondenčnú adresu spoločnosti cez Slovenskú poštu. Zákazník si sám kontroluje doručenie balíka cez podacie číslo v systéme Slovenskej pošty.

 

 

Článok VII

Ochrana osobných údajov

1.        Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou, odoslaním poštovej zásielky na adresu predávajúceho.

2.        Na kupujúceho sa vzťahujú práva na ochranu osobných údajov v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov, predovšetkým však právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

3.        Pre uzavretie kúpnej zmluvy sú potrebné nasledujúce údaje týkajúce sa kupujúceho: meno, priezvisko a adresa pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a IČO, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak ide o podnikateľa - fyzickú osobu, ďalej adresa pre doručenie zásielky, telefónne číslo, e-mailová adresa a bankové spojenie kupujúceho.

4.        Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre uzavretie kúpnej zmluvy, vybavenie objednávky a pre komunikáciu s kupujúcim.

5.        Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje kupujúceho tretej strane výhradne v prípade, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona, alebo ak jej to uloží právoplatné rozhodnutie súdu, štátneho orgánu alebo inej inštitúcie, rozhodnutím alebo žiadosťou, ktorou je v zmysle zákona viazaný.

 

 

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

1.        Tieto VOP upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s uzavretím a realizáciou kúpnej zmluvy. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, uzavretej v zmysle čl. II bod 3 VOP.

2.        Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

3.        Na všetky fotografie, zverejnené na internetovom obchode, sa vzťahuje právna ochrana v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 (Autorský zákon) v znení nesk. predp. Akékoľvek použitie, resp. ďalšie šírenie fotografií je možné výhradne so súhlasom prevádzkovateľa internetového obchodu.

4.        Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20. 10. 2020.